2013-4
14 Ekim 2022

Yıl 2013 - Sayı 4

KORONER ARTER CERRAHİSİ ÖNCESİNDE ASETİLSALİSİK ASİT KULLANAN HASTALARLA KULLANMAYANLARIN POSTOPERATİF DÖNEMDE MEDİYASTİNAL DRENAJ VE FARKLI DEĞİŞKENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF PATIENTS WITH AND WITHOUT PREOPERATIVE SALICYLATE USE IN TERMS OF POSTOPERATIVE MEDIASTINAL DRAINAGE AND DIFFERENT CHANGES

Barçın Özcem1, Ufuk Yetkin1, Mehmet Bademci2, Muhammet Akyüz3, Serkan Yazman1, Ersin Çelik1, Övünç Aslan4, İsmail Yürekli1, Serdar Bayrak4, Ali Gürbüz1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

2Ordu Devlet Hastanesi

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik KDC AD

4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANSER HASTALARINDA VENÖZ PORT KATATER KULLANIMI: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ

USING OF VENOUS PORT CATHETER IN PATIENTS WITH CANCER: A 5-YEAR CLINICAL EXPERIENCE

Mehmet Akif Üstüner1, Enver İlhan1, Baha Zengel1, Kemal Emre Telciler2, Ömer Ertürk3 Hacı Osman Tanrıverdi4

1İzmir Bozyaka Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, AFYONKARAHİSAR

3Hakkari Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, HAKKARİ

4Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, BİTLİS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRİMER FİBROMYALJİ SENDROMLU KADIN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

THE QUALITY OF LIFE LEVEL AND RELATED FACTORS IN FEMALE PATIENTS WITH PRIMARY FIBROMYALGIA SYNDROME

Gül TÜRKMEN1, Taciser KAYA2, Altınay GÖKSEL KARATEPE2, Rezzan GÜNAYDIN3

1Özel Letoon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Fethiye/MUĞLA

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İZMİR

3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, ORDU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI

USE OF MCGARTH VIDEOLARYNGOSCOPE IN THE MANAGEMENT OF DIFFICULT AND FAILED TRACHEAL INTUBATION

Fulya Yılmaz Duran, Murat Yaşar Özkalkanlı, Orhan Kılıç

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEKLENMEYEN LOKALİZASYONDA SAFRA TAŞI İLEUSU: OLGU SUNUMU

GALLSTONE ILEUS IN UNEXPECTED LOCALIZATION: A CASE REPORT

Abdullah Şenlikci1, Eyüp Yeldan1, Ahmet Mücteba Öztürk1, Emrah Dadalı1, Uğur Gökçelli1, İbrahimAtasoy2,Enverİlhan1

1İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

2İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STUCK KAPAKLI BİR HASTADA BAŞARILI TROMBOLİTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU

SUCCESSFUL THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CASE WITH STUCK VALVE: A CASE REPORT

Habib ÇAKIR1, İsmail YÜREKLİ1, Yüksel BEŞİR1, Serkan YAZMAN1

Ersin Çağrı ŞİMŞEK2, Öğünç ASLAN3, Ali GÜRBÜZ1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ENDOSERVİKAL MAVİ NEVÜS

ENDOSERVICAL BLUE NEVUS

Nuket Eliyatkın1, Rafet Öztürk1, Hakan Postacı1, Halit Vidinli2

1T.C.S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Güney Kamu Hastaneleri Birliği İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir, Türkiye

2T.C.S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir, Türkiye

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HİBRİT AMELİYATHANENİN ÖNEMİ: BİR OLGU NEDENİYLE

THE SIGNIFICANCE OF HYBRID OPERATING ROOM: DUE TO A CASE

Habib Çakır1, İsmail Yürekli1, Yüksel Beşir1, Nihan Karakaş1, Övünç Aslan2, Hilmi Güngör3 Ali Gürbüz1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT KAPATMA CİHAZININ SOL ATRİYUMA MİGRASYONU SONRASI MİTRAL KAPAK ÜZERİNE DEPLASE OLDUĞU OLGUDA ACİL CERRAHİ YAKLAŞIMIMIZ

OUR EMERGENCY SURGICAL APPROACH IN A CASE WITH MIGRATION OF THE ATRIAL SEPTAL DEFECT OCCLUDER DEVICE INTO LEFT ATRIUM AND DISPLACEMENT ON MITRAL VALVE

Ufuk Yetkin1, Kazım Ergüneş1, Volkan Ermen2, Övünç Aslan3, Serdar Bayrak3

Oktay Ergene2, Ali Gürbüz1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İNFLUENZA AŞILAMASI ÖNERİLEN RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLERİN İNFLUENZA AŞILAMASI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE AŞI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF INFLUENZA VACCINATION KNOWLEDGE AND IMMUNIZATION STATUS OF INFLUENZA VACCINE RECOMMENDED INDIVIDUALS WHO WERE AT RISK

Şebnem Çalık1, Bengisu Kara Ay1, Arif Yüksel2, Kamuran Çapcıoğlu3, Meltem Zencir1, Ümran Bingöl4, Neslihan Genç5, Meltem Avcı1, Selma Tosun1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği 4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süpervisör Hemşire 5İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A KLINEFELTER SYNDROME CASE WITH IRIS COLOBOMATA AND GLAUCOMA

İRİS KOLOBOMU VE GLOKOMUN EŞLİK ETTİĞİ BİR KLİNEFELTER SENDROMU OLGUSU

Bora Yüksel, Tümay Örsel, Sevgi Onat

Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELDE PRİMER ACTINOMYCOSIS: ANTİTENİN NADİR YERLEŞİMİ (OLGU SUNUMU)

PRIMARY ACTINOMYCOSIS OF HAND: RARE LOCATION OF THIS ENTITY (CASE REPORT)

Didem Ersöz1, Enver Vardar1, Yavuz Keçeci2, Funda Taşlı1, Ömer Erdinç Top1

Hale Kızanoğlu1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği İZMİR

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği İZMİR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ULUSAL HEPATİT B AŞILAMASININ 15.YILINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HEPATİT B VİRÜSÜ İLE KARŞILAŞMA VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HEALTH CARE WORKERS OF ENCOUNTER WITH THE HEPATITIS B VIRUS AND IMMUNIZATION STATUS ASSESSMENT IN THE 15. NATIONAL HEPATITIS B VACCINATION YEAR

Şebnem Çalık1, Ebru Turan Dik11, Betül Ersöz1, Neslihan Genç2, Emine Kocabaşoğlu3, Alpay Arı1, Selma Tosun1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyon kontrol hemşiresi

3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, süpervisor hemşire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETINAL NERVE FIBER LAYER ANALYSIS BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY AND HEIDELBERG RETINAL TOMOGRAPHY: COMPARISON WITH VISUAL EVOKED POTENTIALS AND FUNCTIONAL DISABILITY IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ VE HEIDELBERG RETİNAL TOMOGRAFİ İLE RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI ANALİZİ: GÖRSEL UYARTILMIŞ POTANSİYELLER VE FONKSİYONEL DİZABİLİTE İLE KARŞILAŞTIRMA

Serkan KILINÇ1 , Aslı KÖŞKDERELİOĞLU2 , Memed ACAR1 , Hüseyin ASLANKARA3

İpek İNCİ2 , Muhteşem GEDİZLİOĞLU2

1 Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Ophthalmology Department, Izmir, Turkey

2 Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Neurology Department, Izmir, Turkey

3 Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Ophthalmology, Izmir, Turkey

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTELERİNDE TANI VE TAKİP PROTOKOLLERİ

DIAGNOSIS AND FOLLOW UP PROTOCOLS IN SURGICAL ENDOSCOPY UNITS

Erkan Oymacı1, Murat Uz2, Fevzi Cengiz2, Mehmet Yıldırım2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği