2013-4
06 Mart 2018

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:188-197

KORONER ARTER CERRAHİSİ ÖNCESİNDE ASETİLSALİSİK ASİT KULLANAN HASTALARLA KULLANMAYANLARIN POSTOPERATİF DÖNEMDE MEDİYASTİNAL DRENAJ VE FARKLI DEĞİŞKENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PATIENTS WITH AND WITHOUT PREOPERATIVE SALICYLATE USE IN TERMS OF POSTOPERATIVE MEDIASTINAL DRAINAGE AND DIFFERENT CHANGES
 
Barçın Özcem1, Ufuk Yetkin1, Mehmet Bademci2, Muhammet Akyüz3, Serkan Yazman1, Ersin Çelik1, Övünç Aslan4, İsmail Yürekli1, Serdar Bayrak4, Ali Gürbüz1
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
2Ordu Devlet Hastanesi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik KDC AD
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:198-205

KANSER HASTALARINDA VENÖZ PORT KATATER KULLANIMI: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ
USING OF VENOUS PORT CATHETER IN PATIENTS WITH CANCER: A 5-YEAR CLINICAL EXPERIENCE
 
Mehmet Akif Üstüner1, Enver İlhan1, Baha Zengel1, Kemal Emre Telciler2, Ömer Ertürk3 Hacı Osman Tanrıverdi4
 
1İzmir Bozyaka Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR
2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, AFYONKARAHİSAR
3Hakkari Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, HAKKARİ
4Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, BİTLİS

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:206-213

PRİMER FİBROMYALJİ SENDROMLU KADIN HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
THE QUALITY OF LIFE LEVEL AND RELATED FACTORS IN FEMALE PATIENTS WITH PRIMARY FIBROMYALGIA SYNDROME
 
Gül TÜRKMEN1, Taciser KAYA2, Altınay GÖKSEL KARATEPE2, Rezzan GÜNAYDIN3
 
1Özel Letoon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Fethiye/MUĞLA
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İZMİR
3Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD, ORDU

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:214-218

ZOR VE BAŞARISIZ TRAKEAL ENTÜBASYONDA MCGRATH VİDEOLARİNGOSKOP KULLANIMI
USE OF MCGARTH VIDEOLARYNGOSCOPE IN THE MANAGEMENT OF DIFFICULT AND FAILED TRACHEAL INTUBATION
 
Fulya Yılmaz Duran, Murat Yaşar Özkalkanlı, Orhan Kılıç
 
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:219-223

BEKLENMEYEN LOKALİZASYONDA SAFRA TAŞI İLEUSU: OLGU SUNUMU
GALLSTONE ILEUS IN UNEXPECTED LOCALIZATION: A CASE REPORT
 
Abdullah Şenlikci1, Eyüp Yeldan1, Ahmet Mücteba Öztürk1, Emrah Dadalı1, Uğur Gökçelli1, İbrahimAtasoy2,Enverİlhan1
 
1İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:233-236

HİBRİT AMELİYATHANENİN ÖNEMİ: BİR OLGU NEDENİYLE
THE SIGNIFICANCE OF HYBRID OPERATING ROOM: DUE TO A CASE
 
Habib Çakır1, İsmail Yürekli1, Yüksel Beşir1, Nihan Karakaş1, Övünç Aslan2, Hilmi Güngör3, Ali Gürbüz1
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:237-240

ATRİYAL SEPTAL DEFEKT KAPATMA CİHAZININ SOL ATRİYUMA MİGRASYONU SONRASI MİTRAL KAPAK ÜZERİNE DEPLASE OLDUĞU OLGUDA ACİL CERRAHİ YAKLAŞIMIMIZ
OUR EMERGENCY SURGICAL APPROACH IN A CASE WITH MIGRATION OF THE ATRIAL SEPTAL DEFECT OCCLUDER DEVICE INTO LEFT ATRIUM AND DISPLACEMENT ON MITRAL VALVE
 
Ufuk Yetkin1, Kazım Ergüneş1, Volkan Ermen2, Övünç Aslan3, Serdar Bayrak3,Oktay Ergene2, Ali Gürbüz1
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:241-245

İNFLUENZA AŞILAMASI ÖNERİLEN RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLERİN İNFLUENZA AŞILAMASI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN VE AŞI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INFLUENZA VACCINATION KNOWLEDGE AND IMMUNIZATION STATUS OF INFLUENZA VACCINE RECOMMENDED INDIVIDUALS WHO WERE AT RISK
 
Şebnem Çalık1, Bengisu Kara Ay1, Arif Yüksel2, Kamuran Çapcıoğlu3, Meltem Zencir1, Ümran Bingöl4, Neslihan Genç5, Meltem Avcı1, Selma Tosun1
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süpervisör Hemşire
5İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:246 -249

İRİS KOLOBOMU VE GLOKOMUN EŞLİK ETTİĞİ BİR KLİNEFELTER SENDROMU OLGUSU
A KLINEFELTER SYNDROME CASE WITH IRIS COLOBOMATA AND GLAUCOMA
 
Bora Yüksel, Tümay Örsel, Sevgi Onat
 
Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:250-253

ELDE PRİMER ACTINOMYCOSIS: ANTİTENİN NADİR YERLEŞİMİ (OLGU SUNUMU)
PRIMARY ACTINOMYCOSIS OF HAND: RARE LOCATION OF THIS ENTITY (CASE REPORT)
 
Didem Ersöz1, Enver Vardar1, Yavuz Keçeci2, Funda Taşlı1, Ömer Erdinç Top1,Hale Kızanoğlu1
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği İZMİR
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:254-257

ULUSAL HEPATİT B AŞILAMASININ 15.YILINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HEPATİT B VİRÜSÜ İLE KARŞILAŞMA VE AŞILANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
HEALTH CARE WORKERS OF ENCOUNTER WITH THE HEPATITIS B VIRUS AND IMMUNIZATION STATUS ASSESSMENT IN THE 15. NATIONAL HEPATITIS B VACCINATION YEAR
 
Şebnem Çalık1, Ebru Turan Dik1, Betül Ersöz1, Neslihan Genç2, Emine Kocabaşoğlu3, Alpay Arı1, Selma Tosun1
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyon kontrol hemşiresi
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, süpervisor hemşire

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:258-264

MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OPTİK KOHERANS TOMOGRAFİ VE HEIDELBERG RETİNAL TOMOGRAFİ İLE RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASI ANALİZİ: GÖRSEL UYARTILMIŞ POTANSİYELLER VE FONKSİYONEL DİZABİLİTE İLE KARŞILAŞTIRM

RETINAL NERVE FIBER LAYER ANALYSIS BY OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY AND HEIDELBERG RETINAL TOMOGRAPHY: COMPARISON WITH VISUAL EVOKED POTENTIALS AND FUNCTIONAL DISABILITY IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

Serkan KILINÇ1 , Aslı KÖŞKDERELİOĞLU2 , Memed ACAR1 , Hüseyin ASLANKARA3,İpek İNCİ2 , Muhteşem GEDİZLİOĞLU2

1 Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Ophthalmology Department, Izmir, Turkey
2 Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Neurology Department, Izmir, Turkey
3 Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Ophthalmology, Izmir, Turkey

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:265-273

CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTELERİNDE TANI VE TAKİP PROTOKOLLERİ
DIAGNOSIS AND FOLLOW UP PROTOCOLS IN SURGICAL ENDOSCOPY UNITS
 
Erkan Oymacı1, Murat Uz2, Fevzi Cengiz2, Mehmet Yıldırım2
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:274-278

EDİTÖRE MEKTUP: ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE OBEZİTE
LETTER TO THE EDITOR: MEAN PLATELET VOLUME AND OBESITY
 
1Cengiz BEYAN, 2Esin BEYAN
 
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı;
2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, ANKARA