2024 Sayı - 1
24 Haziran 2024

Dergi İndex

 

 

PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ İŞLEMİNDE ENDOTRAKEAL TÜP VE LARİNGEAL MASKE HAVAYOLU KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF ENDOTRACHEAL TUBE AND LARYNGEAL MASK AIRWAY USE IN PERCUTANEOUS DIAPHRAGMATIC TRACHEOSTOMY PROCEDURE

Hüseyin ÖZKARAKAŞ1 Özkan ÖZMUK2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı, Yoğun bakım ünitesi

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi, Nöroloji Anabilim dalı, Yoğun bakım ünitesi

 

 

THE ASSOCIATION OF CLINICAL, LABORATORY, AND RADIOLOGICAL PARAMETERS WITH THE RETINA AND OPTIC NERVE IN RECOVERED COVID-19 PATIENTS WITHOUT SYSTEMIC DISEASE

SİSTEMİK HASTALIĞI OLMAYAN İYİLEŞMİŞ COVID-19 HASTALARINDA KLİNİK, RADYOLOJİK, LABORATUAR PARAMETRELERİNİN RETİNA VE OPTİK SİNİR İLE İLİŞKİSİ

Hatice DALDAL1 Senem ŞENTÜRK2

1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uşak

2Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Uşak

 

 

HISTOPATHOLOGICAL FACTORS AFFECTING CERVICAL LYMPH NODE METASTASIS IN LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

LARİNGEAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMDA SERVİKAL LENF NODU METASTAZINI ETKİLEYEN HİSTOPATOLOJİK FAKTÖRLER

Didar GURSOY KUZULUK1 Ilke Evrim SECINTI1 Esin DOGAN1 Semsettin OKUYUCU2

1Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Pathology

2Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology

 

 

RADİKAL PROSTATEKTOMİLİ HASTALARDA LENFOPENİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF LYMPHOPENIA IN PATIENTS UNDERGOING RADICAL PROSTATECTOMY

Taha ÇETİN1 Serdar ÇELİK1 Ertuğrul ŞEFİK2 İbrahim Halil BOZKURT1

Anıl EKER1 Bülent GÜNLÜSOY1 Tansu DEĞİRMENCİ1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

2İzmir Tınaztepe Üniversitesi Üroloji ABD

 

 

TİP 2 DİABETES MELLİTUS TANISI OLAN ERKEK HASTALARDA DİABETİK RETİNOPATİ BULGULARININ EREKTİL DİSFONKSİYON İLE İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN DIABETIC RETINOPATHY AND ERECTILE DYSFUNCTION IN MALE PATIENTS DIAGNOSED WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Berna ŞAHAN1 Ufuk ÇAĞLAR2 Murat ŞAHAN3

1Medicana International İzmir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

 

 

INNER EAR HISTOLOGICAL FINDINGS OF INTRATYMPANIC APPLICATION OF ENCAPSULATED GEL-BASED GENTAMICIN

KAPSÜLLÜ JEL BAZLI GENTAMİSİNİN İNTRATİMPANİK UYGULAMASINA AİT İÇ KULAK HİSTOLOJİK BULGULARI

Gülay GÜÇLÜ1 İlker Burak ARSLAN1 Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ2 Seda VATANSEVER3

İbrahim ÇUKUROVA1 Asım ASLAN4 Aslıhan KAZAN5 Sevtap GÖKALP6

1University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of ENT

2Ege University, Engineering Faculty, Department of Bioengineering

3Manisa Celal Bayar University, Medical Faculty, Department of Histology

4Manisa Celal Bayar University, Medical Faculty, Department of ORL

5Bursa Technical University, Engineering Faculty, Department of Bioengineering

6Istanbul Maltepe University, Department of Histology and Embryology

 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ve COVID-19 ANKSİYETESİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF THE CORRELATION BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS AND COVID-19 ANXIETY LEVELS

Hatice Selin TOPLU Özge TUNCER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

 

MEMENİN PAGET HASTALIĞININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİSİ: İKİ MERKEZLİ ARDAŞIK 37 HASTANIN SONUÇLARI

CLINICAL FEATURES AND TREATMENT OF PAGE DISEASE OF THE BREAST: RESULTS OF 37 CONSECUTIVE PATIENTS WITH TWO CENTERS

Nurhilal KIZILTOPRAK1 Ozan NAMDAROĞLU2 Zafer ŞENOL1 Erdinç KAMER2

Sümeyye EKMEKÇİ3 Canan KETEN TALU3 Ömer Faruk ÖZKAN1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

 

 

TREATMENT OF ACUTE CHOLECYSTITIS IN THE ELDERLY: PERCUTANEOUS CHOLECYSTOSTOMY VS CHOLECYSTECTOMY

YAŞLI HASTALARDA AKUT KOLESİSTİT TEDAVİSİ: PERKUTAN KOLESİSTOSTOMİ VS KOLESİSTEKTOMİ

Halit Batuhan DEMİR Berk SERTOZ Tolga GİRGİN

Ebubekir KORUCUK Almir MIFTARI

Ege University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Izmir

 

 

KEY PRINCIPLES FOR LAUNCHING A NEW ORGAN TRANSPLANT CENTER: PRELIMINARY RESULTS

YENİ BİR ORGAN NAKLİ MERKEZİ KURMA İÇİN TEMEL İLKELER: ÖN SONUÇLARIMIZ

Veysel UMMAN

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medical Point Hastanesi, Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezi, İzmir

 

 

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ TARAMASINDA KULLANILAN %2,5 FENİLEFRİN VE %0,5 TROPAMİD DAMLALARIN GÜVENLİĞİ

SAFETY OF PHENYLEPHRINE 2.5% AND TROPICAMIDE 0.5% FOR RETINOPATHY OF PREMATURITY SCREENING

Reşat DUMAN1 Rahmi DUMAN2 Elif ERTAN BAYDEMİR3 Kadir YÜMLÜ4

İsmet DOĞAN5 Ahmet Afşin KUNDAK6

1 İzmir Bakırçay Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

2 Özel Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara

3 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

4 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Konya

5 Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD, Afyon

6 Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Afyon