Yazım Kuralları
19 Ağustos 2020


- Dergimiz Türk Tıp Dizini , TÜRK MEDLINE ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.
- Dergide tıbbın her alanına ilişkin araştırma, olgu sunusu, editöre mektup yayınlanır. Derleme kabul edilmemektedir.Dergi yılda 4 sayı (Mart,Haziran,Eylül,Aralık) olarak çıkar. Dergide yayınlanacak yazılar,dergi editörü ve en az iki danışmanın incelenmesinden geçip gerekli değişiklikler yapılıp yayınlanmaya uygun bulunduğu takdirde kabul edilir. Dergiye gönderilmiş yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın geri verilmez.
- Dergide yayınlanacak yazılar önce dergi editörünce değerlendirilir. Bu aşamada yazının red edilmesi veya kabulü söz konusu olabilir.Editör tarafından yazı en az iki danışmanın incelemesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi ile kabul edilen yazıların basılıp basılmaması ve basılma zamanı ile ilgili son söz baş editöründür. Yazıların bilimsel,etik ve hukuki sorumlulukları yazarlarına aittir. Çalışmalarda Helsinki bildirgesine uyulmalıdır. İlaç,klinik araştırmalar,deneysel hayvan çalışmalarında Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerinde belirtilen Bakanlık ve yerel etik kurul izinleri alınmalı bunların tarih ve sayı numarası belirtilmelidir. Çalışma insanlar üzerinde yapılmışsa gerekli izinler alınmalı ve kişilik hakları korunmalıdır. Tüm çıkar çatışması durumları vurgulanmalı,yoksa olmadığı belirtilmelidir. Bu dergiye gönderilen yazılarda yazarlar “yazarlık-authorship” kriterlerini kabul etmiş sayılırlar.Her yazar yazıdaki katkısını yazı ile birlikte göndereceği mektupta(cover letter) belirtmelidir.Yazarlar yazının her bölümünden ve tamamından sorumludurlar. Prospektif çalışmalar, insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hayvanlar üzerindeki araştırmalar, retrospektif çalışmalarda etik kurul izni gerekmektedir. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.Dergimiz yayın etiği konusunda Dergimiz,yayın etiği konusunda,The Journal of International Scientific Researches (ISR)
, COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors'ı ve Code of Conduct for Journal Publishers'ı takip etmektedir.Link için tıklayınız

- Dergi ile iletişimi yazışma adresindeki yazar yapar.Yazışma adresindeki yazarın sorumlulukları;yazının ilk halinin dergiye gönderilmesi,yazının bilimsel içeriği ve doğruluğu,revizyonu,basıma uygun son halinin hazırlanması,basım ile ilgili ücret varsa ödenmesi,yayın hakkı devir sözleşmesinin tam olması, yazı ile ilgili tüm soruların cevaplanmasında muhatap olması,etik konularda sorumlu olmasını kapsar. Çalışmalar; sorumlu yazarın hazırladığı ön talep yazısı ile gönderilmelidir.
- Çok merkezli çalışmalarda tüm yazarlar tek tek yukarıdaki konularda sorumludurlar.Editör,yazının durumu ile ilgili bilgiyi yazar dışında kimseyle paylaşmaz. Editörler kurulu belirli aralıklarla toplanıp yazıların son durumunu değerlendirir.Yazıların durumu e-posta ile yazışma adresindeki yazara gönderilir. İlaç ve deneysel hayvan çalışmalarında Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak etik kurul izni alındığı belirtilmelidir. Çalışma insanlar üzerinde yapılmışsa gerekli izin alınmalı ve kişilik hakları korunmalıdır.
- Araştırmalara yapılan nakit veya bağış şeklindeki yardımların hangi kuruluşlarca yapıldığı belirtilmelidir.
- Yazım kuralları ve yazım şablonuna uygunluk kontrolü yapılmalıdır. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayınlanması istenen yazılarda aranan koşullar aşağıdadır.

1. Yazılar başka bir dergide yayınlanmamış olmalı.
2. Yazılar Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
3. Kaynakları ile birlikte araştırma yazıları 8 olgu sunuları 4 daktilo sayfasını aşmamalıdır.
4. Yazıların üst, alt ve yanlarda en 3 cm. boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazımda doc veya doc.x uzantısı kullanılmalıdır.
5. Araştırma yazılarında izlenecek sıra: Türkçe başlık (büyük harf ile)-İngilizce başlık (büyük harf ile)-yazarların adları ve soyadları (soyadlar büyük harf ile)-yazarların açık iş adresleri-Öz (Türkçe, 50-300 sözcük)-anahtar sözcükler (Türkçe)-Summary (İngilizce 50-300 sözcük)-keywords (İngilizce)-Giriş-Gereç ve Yöntem-Bulgular-Tartışma-Sonuçlar-Kaynaklar.
6. İngilizce başlık (Büyük harf ile)-Türkçe başlık (Büyük harf ile)-Yazarların adları ve Soyadları-Yazarların açık iş adresleri-Öz (Türkçe)-Summary-Keywords-Introduction-Material and Method-Results-Discussion-References. Özler yapılandırılmış(structured) olmalıdır. Türkçe özde; giriş,gereç ve yöntem,bulgular ve sonuç,ingilizce Summary;introduction,material and methods,results ve conclusion bölümleri içermelidir.
7. Yazı başka bir yerde sunulmuş ise ve/veya bir kurumun desteği ile gerçekleştirilmiş ise; Dipnot şeklinde ilk sayfada belirtilmelidir.
8. Yazıya ait tabloların her biri ayrı kağıda ve başlıkları ile birlikte yazılmalı, sıra numarası verilmelidir.
9. Şekillere (grafik, fotoğraf ve çizelgeler) sıra numarası verilmeli ve her şeklin altına numarası ve açıklaması bulunmalıdır.
Araştırma yazıları için en çok 3 ve olgu sunumları için 4 şekil kabul edilir. Şekil ve grafikler için çini mürekkebi ile aydinger kağıdına şablonla çizilmeli ve ofset basıma uygun kalitede olmalıdır. Resimler JPEG formatında ve 300 dpi olmalıdır. Şekil alt yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Şekil ve resimler metin içine yerleştirilmemelidir. Metnin sonunda ayrı basılmalıdır. Renkli fotoğraf sisteminde tüm harcamalar yazarlar tarafından karşılanır.
10. Otomatik sayfa numaralandırılması yapılmamalıdır.
11. Kaynakların tümü yazıdaki geçiş sırasına göre yazılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir. Yazı içinde kullanılan kaynakların tümünün kaynaklar listesinde yer alması gerekmektedir. Kısaltmalar İndex Medicus’a göre yapılmalı, kısaltılmış  dergi ve yazar adlarından sonra nokta konmamalıdır.
Kaynakların formatları şu şekilde olmalıdır;

a.(Dergi .yazar sayısı 6’dan az ise örnek) Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation in the elderly group. Ann Intern Med 2007; 5(4): 13-8.
b. (Dergi .yazar sayısı 6’dan fazla ise örnek) Vega KM, Pina L, Krevskiy B, Parkin B, Miro N, Vega Y et al. Heart transplantation in the epileptic group. Int  Med 2007; 5(4): 13-8.
c. (Dergi .ek sayı ise örnek) Vegal KJ, Pinta I. Heart transplantation in the elderly group. İzmir EAH Tıp Der 2018; 5(1ek 1): 13-5.
d.(Kitap bölümü çok yazarlı örnek) Phillips ST, Vincent G. Hypertension.  In: Laragh MH, Brunner BM , editors. Hypertension and last theories. 2nd ed. New York: Raven Pres; 1995: p. 465-9.
e. (Kitap tek yazarlı örnek) Phillips AK.  Hypertension.  2nd ed. New York: Raven Pres; 1995.
f.(Yazar olarak tek kuruluş örnek)The Cardiac Society of Australia . Patient Performance Guideline. Med J Aust 2017; 164:213-7.
g.(İngilizce olmayan yazılar örnek)He X, Wank T, Weng K. Patella ligament rupture. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2009;5(1):234-41(in Chinese).
h.(Yazar verilmemiş örnek) Cancer in Syria [editorial] S Afr Med J 1994; 84:2.
ı.(Romen rakamları ile sayfa numaralandırılması örnek) Zenilman ME, Roslyn JJ. Surgery in the elderly patient.Preface .Surg Clin North Am 1994;74(1):xiii-xiv.
i.(Yazı tipinin belirtilmesi örnek)Aragorn S, Sheen SM. Brain EEG in Parkinson’s  disease [abstract] Lancet 2008; 42(7): 76-7.
j.(Geri çekilmiş yazı örnek)Wang M, Gordon H. Superior vena cava graphy in pregnanacy[retracted in J Invest Africa1994;5(1):123-4]. J Invest Africa1994;5(1):53-5.
k.(Hata düzeltme yazısı örnek) Aktan H, Kan H. Evaluation of epidermal events in dogs[published erratum appears in İzmir EAH Tıp Der 2007;15(2):34-5] İzmir EAH Tıp Der 2007;15(2):5-7.

12.Tüm yazılar bozyakadergi@gmail.com adresine gönderilmelidir.Dergiye elektronik ortamda http://bozyakaeah.saglik.gov.tr/TR,120441/e-dergi.html adresinden ulaşılabilir. Ayrıca baskı sürecini kolaylaştırmak amacıyla metin Windows altında çalışan bir kelime işlem programıyla hazırlanmış olarak dergi sekreterinede teslim edilebilir. Ayrıca DERGİPARK'dan da yazı gönderilebilir.
13.Anahtar Kelimeler Türkiye Bilim Terimlerinden ( MeSH; Medical Subject Headings) seçilmelidir.(http://www.bilimterimleri.com) 
14. Gönderilen tüm yazılara, yazarın yazışma adresinin de yer aldığı Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi eklenmelidir.
15.Makalenin son sayfasında tüm yazarların ünvanları ve ORCID numarası bulunmalıdır.
16. Yazarlara yazılarının yayınlandığı sayı ücretsiz olarak gönderilir, maddi ödeme yapılmaz ve ayrı baskı verilmez.