2017 - 3
15 Mart 2018

SAFRA KESESİ KANSERLERİNİN TANI VE TEDAVİ SORUNLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE GALL BLADDER CANCER 

Şafak ŞAHİN1 , Mehmet YILDIRIM2 , Ahmet Deniz UÇAR2 , Enver İLHAN2 , Serdar AYDOĞAN2 

1Turgutlu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Manisa 

2 SBU İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi Kliniği, İzmir 

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE YAŞLILIK NASIL ALGILANIYOR? 

HOW DO FAMILY MEDICINE RESIDENCIES PERCEIVE OLD AGE? 

Gülay ŞAHİN1 , Hülya PARILDAR2 

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir STANDART DOZ STEROİDE DİRENÇLİ KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİDE SPLENEKTOMİYE HAZIRLAYICI REJİM OLARAK YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON’UN ETKİNLİĞİ 

EFFECTIVENESS OF HIGH DOSE METHYL PREDNISOLON AS STANDART DOSE STEROID-RESISTANT CHRONIC IMMUNE THROMBOCYTOPENIA SPLENECTOMY PREPARING REGIME 

Ferda BİLGİR 

Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Allerji ve Immunoloji Bilim Dalı, Izmir
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTADA OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ VE GASTRİK ANTRAL VASKÜLER EKTAZİ SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU 

AUTOIMMUN HEMOLYTIC ANEMIA AND GASTRIC ANTRAL VASCULAR ECTASIA SYNDROME UNION IN THE PATIENT WITH GASTROINTESTINAL SYSTEM HEMORRHAGE: A CASE REPORT 

Nuri YURTMAN1 , Merve AKTAR1 , Mehmet CAMCI2 , Arif YÜKSEL1 

1 SBU, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

2 SBU, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği  
PAROKSİSMAL HEMİKORE-BALLİSMUS: OLGU SUNUMU 

PAROXYSMAL HEMICHOREA-BALLISM: CASE REPORT 

Özlem ÖNDER 

Fethiye Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Muğla, Türkiye