T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2004-1

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10(1): 1-8, 2004

MİDE KANSERİ
GASTRIC CANCER
 
Bülent Karabulut Erdem Göker
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D, Bornova, İzmir
 

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 9-13, 2004

SON İKİ YILDA KLİNİĞİMİZDE GÖRÜLEN VE TEDAVİSİ YAPILAN HELLP SENDROMLARINA MEDİKAL VE EPİDEMİYOLOJİK BİR YAKLAŞIM
MEDİCAL AND EPIDEMIC APPROACH TO HELLP SYNDROME WHICH IS TREATED AND DIAGNOSED IN RECENT TWO YEARS
 
Hüseyin İVİT Atilla KÖKSAL Berrin TEZCAN Külal ÇUKUROVA
 
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 15-19, 2004

POSTMENOPOZAL KANAMALI OLGULARIN ENDOBRUSH ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE ENDOMETRIUM WITH BRUSH SAMPLING IN WOMEN WITH POSTMENOPAUSAL BLEEDING
 
Hüseyin İVİT, Atilla KÖKSAL, Külal ÇUKUROVA ,Adnan KEKLİK,Aşkın YILDIZ, Hakan YETİMALAR, Levent SAPMAZ
 
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 21-25, 2004

LAPAROSKOPİK İNGUİNAL HERNİ ONARIM TEKNİĞİ VE KLİNİK SONUÇLARIMIZ
LAPAROSCOPİC INGUİNAL HERNİA REPAİR TECHNİQUE AND OUR CLİNİCAL RESULTS
 
Özgür ÖZDAMAR Eşref Oğuz ÖZGÜR Erdal ONUR Ali ÇAY Ali Galip DENEÇLİ
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 27-31, 2004

DENEYSEL ENDOTOKSEMİDE İNTRAVENÖZ URSODEOKSİKOLİK ASİTİN (UDCA) ETKİSİ
THE EFFECT OF INTRAVENOUS UDCA IN EXPERIMENTAL ENDOTOXEMIA
 
Dr. Hüdai GENÇ, Dr. Burhan YOLCUOĞLU, Dr. Mehmet Hacıyanlı, Dr.Cengiz TAVUSBAY,Dr. Hedef Özgün, Dr. Sermin Özkal* ,Dr. Şerafettin CANDA*
 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir *

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 33-36, 2004

“BEYAZ NOKTALANMA”;YENİ BİR VULVOSKOPİK HUMAN PAPİLLOMAVİRUS (HPV) BULGUSU
“WHITE PUNCTIATION” A NEW VULVOSCOPIC (HPV) FINDING
 
Levent YAŞAR Yakup ŞENSOY Ziya ÇEBİ Serdar KOÇ,Asiye TOKLAR ,Süha SÖNMEZ,
 
Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma ve Eğitim Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 37-42, 2004

İNTRAKAVİTER LEZYONLARIN TANISINDA TRANSVAGİNAL ULTRASONOGRAFİ VE HİSTERESKOPİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHY WITH HYSTEROSCOPY IN THE DIAGNOSIS  OF ENDOMETRIAL LESIONS
 
Yakup ŞENSOY, Serdar KOÇ, Asiye TOKLAR, Ziya ÇEBİ, Fehmi YAZICIOĞLU
 
Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma ve Eğitim Hastanesi

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 43-46, 2004

APPENDİKSİN PRİMER ADENOKARSİNOMU – OLGU SUNUMU
PRİMARY ADENOCARCİNOMA OF APPENDİX – CASE REPORT
 
E. Oğuz Özgü,r Ö. Özdamar, B. Zengel, A. Tütmez, A. Galip Deneçli,F. Alkan Taşlı*, H. Postacı*
 
SSK İzmir Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
SSK İzmir Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, İzmir*

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (1): 47-49, 2004

AKUT ADDİSON KRİZİNDEKİ OLGUDA VOLUM EKSPANSİYONUNUN AKCİĞER GRAFİSİNE YANSIYAN KARDİYOPULMONER ETKİLERİ: OLGU SUNUMU
The radiological findingns in chest-Xray of a patient with acute addison crissis that had cardiopulmonary side effects: Case report
 
Selim SERTER Mine ÖZKOL Özüm TUNÇYÜREK Gülgün YILMAZ OVALI
 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. Manisa