T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlendirmedeki Makaleler

Güncelleme Tarihi: 29/01/2019

1-Evaluation of clinical characterisitcs and mortality of Klebsillea pneumoniae …

 

2-Assosiation of serum25 hidroxyvitamin D levels with hemoglobin

 

3-Adolesanlarda internet kullanımı ile obezite ilişkisi

 

4-A rare etıology of ıntestınal obstructıon: abdomınal cocoon syndrom

 

5-Kistik menenjiom olgu serisi

 

6-Diabetic hand infection treated with hyprbaric oxygen therapy

 

7-Vasküler ring anomalilerine cerrahi yaklaşım

 

8-Penetran keratoplastili hastalarda ahmed valf implant cerrahisi sonuçları

 

9-Does vasectomy affect erectil e fonction and quality of life?

 

10-Febril nötropenide izole edilen enfeksiyon etkenlerininideğerlendirilmesi

 

11-Nedeni Bilinmeyen Ateş: 306 Olgunun Etiyolojik, Klinik, Laboratuvar Bulguları …

 

12-Kronik faz KMLde hedefe yönelik tedavinin gerçek hayatta..

 

13-Geriatrik hastalarda akut karın nedenleri,acil cerrahi girişim endikasyonları ve …..

 

14-ilaç salınımlı stent implante edilen hastalarda stent tipi ile takipte …..

 

15-Vitamın D, gender and cytokın relatıonshıp ın multıple sclerosıs patıents

 

16-MS hastalarında kemik mineral yoğunluğu ve yüksek dozkısa süreli kortikosteroid..

 

17-Hibrit extrakorporal membran oksijenasyonu uygulanan ateşli silah yaralanması

 

18-Akut dissemine ensafolomyelit olgus:kliniği ve kraniyal MR bulgusu

 

19-Risk assessment for anastomotic/duodenal stump leakage after gastric cancer ….

 

20-Afyonkarahisar ilinde yaşayan hemifasiyal spazm ve blefarospazmhastalarının ….

 

21-Basınç ülseri olan evde bakım hizmeti alan hastaların klinik özellikleri ve beslenme …..

 

22- Non hodgkin lenfoma bilateral tonsil tutulumu

 

23- Tranesophageal ecocardiography and scopy guidedpercutaneous mitral-baloon ….

 

24- Kronik böbrek yetmezliği demir eksikliği anemisinde demir karboksimaltoz…

 

25- Akut tip aort diseksiyonu…

 

26- Başağrısı yakınması ile başvuran hastalarda cranial tomografi incelemeler…

 

27- Erişkin izole monteggia kırıklı çıkıkları cerrahi tedavisi ve fonksiyonel sonuçları

 

28- Uterin prolapsusu nedeni ile yapılan vaginal histerektomilerin erken ve geç ..

 

29- Depresyon ve geriatri..

 

30- İleri Yaş Metadiafizyel Uzanımlı Kompleks Humerus Proksimal Kırıklarında …..

 

31- Primer prostat biyopsisi sonrası re biyopsi önerilen hastalarda anksiyete ve …..

 

32- Abdominal epiepsi…

 

33- Lomber mikrodisektomi…

 

34- Diabetik ayak enfeksiyonları…

 

35- Travmatik ayak bileği osteoartriti için kullanılan…

 

36- Tanısal karotis arter anjiografisi ve karotis stentleme radyasyon parametreleri…

 

37- Safra kesesi poliplerinin yönetimi: bir üçüncü basamak merkez deneyimi…

 

38- Comparison of the Effects of Apheresis and Random Thrombocyte ….

 

39- The Usage of Linagliptin in Patient Who Developed Diabetes After…

 

40.Peptik Ülser İle 25 (OH) Vitamin d Arasında İlişki Var mı

 

41.İntraabdominal yaygın tümör metastazlı olguya yaklaşımımız

 

42.Primer ve sekonder pnömotoraks hastaların analizi

 

43.A new algorithm in hypnoterapy practice in  patients with vaginusmus..

 

44.Gebelikte akut apandisiti belirlemede manyetik rezonans görüntülemenin…

 

45.Hepatit c’ye bağlı siroz tanılı hastalarda diabetes mellitusun…

 

46.Kasabach-Merritt Sendromuna Yol Açan Bir Dalak Hemanjiomu ….

 

47.Hartmann kolostomi kapatıldıktan sonra klinik….

 

48.Onarılmış Tendonlarda İyileşme Sürecinin US ve Strain Elastografi ile….

 

49.Talasemi Majör ve İntermedia Hastalarında HBS1L-MYB rs 4895441