T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlendirmedeki Makaleler

Güncelleme Tarihi: 10/09/2019

1-Evaluation of clinical characterisitcs and mortality of Klebsillea pneumoniae …

2-A rare etıology of ıntestınal obstructıon: abdomınal cocoon syndrom

3-Diabetic hand infection treated with hyprbaric oxygen therapy

4-Febril nötropenide izole edilen enfeksiyon etkenlerinini değerlendirilmesi

12-Kronik faz KMLde hedefe yönelik tedavinin gerçek hayatta..

5-Vitamın D, gender and cytokın relatıonshıp ın multıple sclerosıs patıents

6-Akut dissemine ensafolomyelit olgus:kliniği ve kraniyal MR bulgusu

7-Afyonkarahisar ilinde yaşayan hemifasiyal spazm ve blefarospazmhastalarının ….

8- Tranesophageal ecocardiography and scopy guidedpercutaneous mitral-baloon ….

9-İleri Yaş Metadiafizyel Uzanımlı Kompleks Humerus Proksimal Kırıklarında …..

10 Abdominal epiepsi…

11- Lomber mikrodisektomi…

12- Diabetik ayak enfeksiyonları…

13- Tanısal karotis arter anjiografisi ve karotis stentleme radyasyon parametreleri…

14- The Usage of Linagliptin in Patient Who Developed Diabetes After…

15-Tıkayıcı uyku apne sendromu

16. Lomber mikrodiskektomi sonrası gelişen guıllıan-barré sendromu

17. Geriatrik olgularda sarkopeninin denge ve yürüme fonksiyonları üzerine etkisi

18. Kronik Rinosinüzit’in Farklı Histopatolojik Gruplarında Plateletkrit ve Ortalama Platelet Hacminin Değerlendirilmesi

19.“Sünnet cerrahisi uygulanan çocuklarda ın-plane teknikleultrason eşliğinde yapılan dorsal penil sinir bloğunun

etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi: tekmerkez deneyimi”

20.ultrasonografi eşliğinde perkütan karaciğer biyopsisi; klinik tecrübemiz ve verilerimiz

21.Kasabach-Merritt Sendromuna Yol Açan Bir Dalak Hemanjiomu

22.tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi ve tiroid kanser tanısı

23.Deneysel Methemoglobinemi Modelinde Oksijen ile Tedavi Süresi ve Etkinliğinin belirlenmesi