Değerlendirmedeki Makaleler Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019

Değerlendirmedeki Makaleler


1-Evaluation of clinical characterisitcs and mortality of Klebsillea pneumoniae …

2-A rare etıology of ıntestınal obstructıon: abdomınal cocoon syndrom

3-Diabetic hand infection treated with hyprbaric oxygen therapy

4-Febril nötropenide izole edilen enfeksiyon etkenlerinini değerlendirilmesi

12-Kronik faz KMLde hedefe yönelik tedavinin gerçek hayatta..

5-Vitamın D, gender and cytokın relatıonshıp ın multıple sclerosıs patıents

6-Akut dissemine ensafolomyelit olgus:kliniği ve kraniyal MR bulgusu

7-Afyonkarahisar ilinde yaşayan hemifasiyal spazm ve blefarospazmhastalarının ….

8- Tranesophageal ecocardiography and scopy guidedpercutaneous mitral-baloon ….

9-İleri Yaş Metadiafizyel Uzanımlı Kompleks Humerus Proksimal Kırıklarında …..

10 Abdominal epiepsi…

11- Lomber mikrodisektomi…

12- Diabetik ayak enfeksiyonları…

13- Tanısal karotis arter anjiografisi ve karotis stentleme radyasyon parametreleri…

14- The Usage of Linagliptin in Patient Who Developed Diabetes After…

15-Tıkayıcı uyku apne sendromu

16. Lomber mikrodiskektomi sonrası gelişen guıllıan-barré sendromu

17. Geriatrik olgularda sarkopeninin denge ve yürüme fonksiyonları üzerine etkisi

18. Kronik Rinosinüzit’in Farklı Histopatolojik Gruplarında Plateletkrit ve Ortalama Platelet Hacminin Değerlendirilmesi

19.“Sünnet cerrahisi uygulanan çocuklarda ın-plane teknikleultrason eşliğinde yapılan dorsal penil sinir bloğunun

etkinliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi: tekmerkez deneyimi”

20.ultrasonografi eşliğinde perkütan karaciğer biyopsisi; klinik tecrübemiz ve verilerimiz

21.Kasabach-Merritt Sendromuna Yol Açan Bir Dalak Hemanjiomu

22.tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi ve tiroid kanser tanısı

23.Deneysel Methemoglobinemi Modelinde Oksijen ile Tedavi Süresi ve Etkinliğinin belirlenmesi

Paylaş