Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Değerlendirmedeki Makaleler

Güncelleme Tarihi: 01/08/2018

1- Sydenham koresi tedaviye dirençli bir vaka

2- A rare neurophsyciatric disorder: Fahr’s disease

3- Olgu:ataksi-telenjiektazi

4- Abdominal epilepsi:bir olgu sunumu

5- Parkinsonizmden hepatoserebral dejenerasyona

6- N-Hexan nöropatisi :Beş olgunun klinik ve elektrofizyolojik değerlendirilmesi.

7- Aynı hastada intrakranial menenjiom içinde escherichia coli'ye bağlı neyin absesi birlikteliği

8- Hematüri ile başvuran genç hastada nadir bir tümör: primer koryokarsinom

9- Sisplatinin ototoksisite üzerindeki sitotoksik ve moleküler makanizmaları

10- Serebral fungal enfeksiyon gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusu

11- Stajyer sağlık çalışanlarının HIV bulaşma yolları hakkındaki bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının değerlendirilmesi

12- ecstasy ile ilişkili bilateral bazal ganliyon hemorajisi

13- olgu sunumu : insidental olarak saptanan , timpanik kavitede komplikasyona neden olan yabancı cisim ve çıkarılma yöntemi

14- Ailesel psodotümör serebri : iki olgu sunumu

15- kistik menenjiomlar olgu serisi

16- Oyun çağı çocukluk döneminde nadir bir burun tıkanıklığı nedeni; Septal hematom. olgu sunumu ve literatür taraması

17- Otomatik hava yastığı modül kapağına bağlı penetran boyun yaralanması: olgu sunumu ve literatür taraması

18- Santral sinir sistemi enfeksiyonu mu Handl sendromu mu ? 

19- Dispeptik yakınması olmayan polistemia vera tanılı hastalardaki helicobacter pylori sıklığı

20- İdrar yolu enfeksiyonunda yeni bir biyobelirteç olarak nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL)

21- Bir üniversite hastanesinde bir yıllık izlem ile elde edilen meydan ortalama ve hareketli aralıkların hasta bazlı kalite kontrol olarak kullanılabilirliğinin araştırılması

22- psöriatik artritteki inflamasyonda glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) Düzeyi

23- Akut apandisit ve akut gastroenterit ayırımında hematolojik parametrelerin tanı değeri

24- Kronik myeloid lösemi hastalarımızda alınan yanıtların geriye dönük olarak değerlendirilmesi

25- Afyonkarahisar ilinde yaşayan hemifasiyal spazm ve blefarospazm hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirilmesi

26- Hiperbarik oksijen tedavisi ile tedavi edilen diyabetik el enfeksiyonları

27- Evre III küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle neoadjuvan kemoterapi sonrası opere edilen hastalarda kemoterapi protokolünün uzun dönem klinik sonuçlara etkisinin değerlendirilmesi

28- Kilitli dinamik kalça vidasının stabil ve instabil intertokanterik kalça kırıklı yaşlı hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi

Son güncelleme: 01. 08.  2018